Ubezpieczenie OC spedytora

Założeniem spedycji jest wykonywanie czynności niezbędnych do  przemieszczania towaru. Warto dodać, iż wynika to z art. 794 k.c., który określa w dosyć jednoznaczny sposób  obowiązki spedytora. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż głównie polegają one na organizowaniu  przemieszczania towaru z punktu A do punktu B. Art. 794 k.c. nie zobowiązuje spedytora do samego przewozu.

Ubezpieczenie oc spedytora

Zdecydowana większość firm spedycyjnych oraz przewoźników prowadzi działalność spedycyjną w bardzo mocno ograniczonym zakresie. Dla takiej działalności zupełnie typowymi usługami spedycyjnymi są między innymi:

 • poradnictwo spedycyjne – udzielanie porad w zakresie przygotowania transportu,
 • zawieranie z przewoźnikami umów o  przewóz,
 • wybór środka transportu,
 • nadzorowanie procesów związanych z załadunkiem, przeładunkiem, przewozem oraz rozładunkiem towarów,
 • ubezpieczenie towaru.

Organizowanie przewozu towaru wymaga mocnego angażowania w proces przemieszczania towaru podmiotów zawodowo trudniących się przewozem, czyli przewoźników.
OC spedytora – zakres ubezpieczenia

Oferta ubezpieczeniowa może  zawierać następujący zakres ochrony:

   • OC spedytora,
   • Ubezpieczenie OC przewoźnika krajowego (OCP w ruchu krajowym)
   • Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego (OCP w ruchu międzynarodowy)
   • OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec,
   • Ubezpieczenie w ruchu kabotażowym
   • OC przewoźnika faktycznego w ruchu międzynarodowym i krajowym oraz w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec – OCP

Ubezpieczenie OC spedytora:

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody, które powstały z tytułu niewykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że polisa ubezpieczeniowa obejmuje zwykle odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu  szkód polegających na bezpośredniej utracie, ubytku lub uszkodzenia powierzonego mienia powstałych w czasie wykonywania przez niego zwyczajowo przyjętych czynności spedycyjnych, szkód powstałych podczas składowania mienia nie dłużej niż 30 dni będącego etapem organizowanego  przewozu oraz szkód, które wynikają z nieprawidłowego wypełnienia dokumentów z powodu nie zgłoszenia przesyłki do ubezpieczenia.

Co może obejmować proponowane ubezpieczenie spedytora?

 • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • szkody rzeczowe powstałe wskutek  wydania przesyłki przewoźnikowi, który zawarł z Ubezpieczonym umowę przewozu i w celach przestępczych dokonał zaboru ładunku,
 • szkody rzeczowe i finansowe, które powstały na skutek nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek oraz opóźnienia w dostawie przesyłki do odbiorcy,
 • szkody finansowe powstałe w wyniku błędów i uchybień w wykonywaniu czynności spedycyjnych

Ubezpieczenie OC spedytora może również obejmować pokrycie kosztów związanych z:

 • pomocą prawną,
 • obroną sądową i pozasądową,
 • transportem zastępczym przesyłki,
 • usunięciem pozostałości po szkodzie
 • utylizacją – fizycznym zniszczeniem mienia.

Spedytorzy chcący skutecznie zabezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną, która wynika ze specyfiki  prowadzonej działalności mogą zatem skorzystać z naszej oferty Ubezpieczenia OC spedytora, która rozszerzona jest  o OC przewoźnika umownego. W ten sposób uwzględniać będzie ono szeroki zakres ochrony, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na poziomie akceptowalnym dla takiego zakresu ubezpieczenia.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote